بند بند وجودمان را با دیجیتال مارکتینگ پیوند زده اند و همان کاری را می کنیم که عاشقش هستیم. بر آن باور داریم که با دیجیتال مارکتینگ می توانیم به کسب و کارمان رونق بخشیم … اما باوربه تنهایی کافی نیست، وقت عمل است. شاهراه دیجیتال در سال شهریور ۱۳۹۹ با همکاری چند دوست به راه افتاده تا در پیشرفت این سرزمین سهیم باشند.

مشهد - بلوار دستغیب - مجتمع خلیج فارس
۰۲۱۲۸۴۲۵۹۷۳
فهرست